ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

mgr Jolanta Cyrankowska - dyrektor szkoły

Pełnomocnictwo nadane dyrektorowi szkoły upoważnia do
 1. Działania w imieniu Miasta Zielona Góra w zakresie zwykłego zarządu Zespołu Szkół Specjalnych nr 1, a w szczególności:
 2. Działania jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego lub upoważnionej przez niego osoby.
 3. Powoływania i odwoływania głównego księgowego Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta.
 4. Występowania przed sądami polskimi i organami ścigania w zakresie działania Zespołu Szkół Specjalnych nr 1.
 5. Ustanawiania pełnomocników do prowadzenia egzekucji należności Zespołu Szkół Specjalnych nr 1.
 6. Zawierania ugód, umarzania i rozkładania na raty należności Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 na zasadach ustalonych przez Radę Miasta Zielona Góra.
 7. Tworzenia planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w granicach kwot uzyskanych z budżetu miasta w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Wychowania.
 8. Zawierania w imieniu Miasta Zielona Góra umów najmu i dzierżawy mienia Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 na czas nieokreślony pod warunkiem, że w pierwszej kolejności zostaną zabezpieczone pomieszczenia na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.
 9. Nabywania środków trwałych (ruchomości) zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zbywania w trybie określonym przepisami dotyczącymi zasad sprzedaży środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe.

Joanna Rupińska - wicedyrektor szkoły

Uprawnienia
 1. Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:
  • podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
  • podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,
  • współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,
  • kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługi.
 2. Prowadzi obserwacje zajęć  nauczycieli zespołów edukacyjno-terapeutycznych klas I – VIII szkoły podstawowej,  nauczycieli zespołów rewalidacyjno-wychowawczych oraz nauczycieli rewalidacji indywidualnej,  zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy.
 3. Ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do podjęcia decyzji w sprawie oraz wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora szkoły.
 4. Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach.
 5. Może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, jeżeli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej dokumentacji szkolnej.
 6. Rozlicza z realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły nauczycieli klas I – VIII szkoły podstawowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
Obowiązki
 1. Oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zespołów edukacyjno-terapeutycznych  klas I – VIII szkoły podstawowej, nauczycieli zespołów rewalidacyjno-wychowawczych oraz nauczycieli rewalidacji indywidualnej.
 3. Nadzoruje organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia.
 5. Czuwa nad przestrzeganiem planu zajęć lekcyjnych nauczycieli i uczniów.
 6. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach zajęć.
 7. Koordynuje opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach oraz czuwa nad jego realizacją.
 8. Zatwierdza planowane przez nauczycieli wycieczki szkolne oraz kontroluje rejestr wyjść grupowych, czuwa nad prawidłowym wypełnieniem dokumentacji.
 9. Sporządza miesięczny wykaz przepracowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych. Dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym zakresie.
 10. Planuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.
 11. Wspomaga dyrektora szkoły w organizacji egzaminu ósmoklasisty oraz pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów III klasy branżowej szkoły I stopnia.
 12. Kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 13. Nadzoruje ocenianie.
 14. Nadzoruje realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 15. Organizuje cykliczne spotkania nauczycieli zespołów edukacyjno-terapeutycznych klas I – VIII szkoły podstawowej oraz klas I-III szkoły przysposabiającej do pracy.
 16. Kontroluje prawidłowe wypełnianie przez wychowawców i nauczycieli dokumentacji szkolnej (dziennik elektroniczny, arkusze ocen, IPET, WOPFU).
 17. Opracowuje plan lekcji na każdy rok szkolny i wprowadza niezbędne zmiany po wszelkich zamianach organizacyjnych.
 18. Opracowuje plan zebrań z rodzicami i kalendarz roku szkolnego.
 19. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzeniu wymaganej dokumentacji.
 20. Opracowuje na potrzeby dyrektora i rady pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 21. Kontroluje realizację przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu.
 22. Kontroluje realizację indywidualnego nauczania i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 23. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.
 24. Kieruje pracą komisji opiekuńczo-wychowawczej.
 25. Kontroluje pracę pracowników obsługi.
 26. Sprawuje nadzór i kontrolę stołówki szkolnej.

Beata Grzybowska - wicedyrektor szkoły

Uprawnienia
 1. Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:
  • podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
  • podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,
  • współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,
  • kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługi.
 2. Prowadzi obserwacje zajęć  nauczycieli klas I – VIII szkoły podstawowej,  I-III branżowej szkoły I stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczycieli rewalidacji indywidualnej oraz świetlicy, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy,
 3. Ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do podjęcia decyzji w sprawie oraz wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora szkoły.
 4. Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach.
 5. Może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, jeżeli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej dokumentacji szkolnej.
 6. Rozlicza z realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły nauczycieli klas I – VIII szkoły podstawowej,  I-III branżowej szkoły I stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz świetlicy.
 7. Rozlicza z przydzielonych zadań nauczyciela biblioteki szkolnej oraz czuwa nad prawidłowym jej funkcjonowaniem.
Obowiązki
 1. Oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami klas I – VIII szkoły podstawowej, I-III branżowej szkoły I stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczycieli rewalidacji indywidualnej oraz świetlicy.
 3. Nadzoruje organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia.
 5. Czuwa nad przestrzeganiem planu zajęć lekcyjnych nauczycieli i uczniów.
 6. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach zajęć.
 7. Koordynuje opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach oraz czuwa nad jego realizacją.
 8. Zatwierdza planowane przez nauczycieli wycieczki szkolne oraz kontroluje rejestr wyjść grupowych, czuwa nad prawidłowym wypełnieniem dokumentacji.
 9. Sporządza miesięczny wykaz przepracowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych. Dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym zakresie.
 10. Planuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.
 11. Wspomaga dyrektora szkoły w organizacji egzaminu ósmoklasisty oraz pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów III klasy branżowej szkoły I stopnia .
 12. Kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych  i pozaszkolnych.
 13. Nadzoruje ocenianie.
 14. Nadzoruje realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 15. Organizuje cykliczne spotkania nauczycieli klas I – VIII szkoły podstawowej,klas I-III branżowej szkoły I stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 16. Kontroluje prawidłowe wypełnianie przez wychowawców i nauczycieli dokumentacji szkolnej (dziennik elektroniczny, arkusze ocen, IPET, WOPFU).
 17. Opracowuje plan lekcji na każdy rok szkolny i wprowadza niezbędne zmiany po wszelkich zamianach organizacyjnych.
 18. Opracowuje plan zebrań z rodzicami i kalendarz roku szkolnego.
 19. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzeniu wymaganej dokumentacji.
 20. Opracowuje na potrzeby dyrektora i rady pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 21. Kontroluje realizację przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu.
 22. Kontroluje realizację indywidualnego nauczania i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 23. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.
 24. Kieruje pracą komisji opiekuńczo-wychowawczej.
 25. Kontroluje pracę pracowników obsługi.
 26. Sprawuje nadzór i kontrolę stołówki szkolnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Cyrankowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Cyrankowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-30 14:55:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Cyrankowska Jolanta
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-30 15:01:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Cyrankowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-08 13:48:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4746 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »